NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMASAMBUDDHASA

Chánh Pháp (Phật Pháp)

Chánh Pháp mà đức Thế Tôn đã khéo thuyết giảng"thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu".

Chánh Pháp ấy là Bốn Thánh Đế và sự tu tập chân chánh là sự thực hành con đường Thánh Đạo Tám Ngành (còn được gọi là: Bát Chánh Đạo, hay Bát Thánh Đạo): Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định; y chỉ viễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ đoạn diệt, y chỉ từ bỏ; là con đường duy nhất đưa đến đoạn tận Tham Sân Si, chấm dứt khổ đau, chấm dứt sanh tử luân hồi, chứng ngộ Niết Bàn.

Chúng ta hãy thường xuyên ôn tập và ghi nhớ lời dạy sau đây của đức Phật để tự nhắc mình luôn tinh tấn tu tập Thánh Đạo Tám Ngành:

  • "Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc".
  • "Này các Tỷ-kheo, do không giác ngộ, do không thông đạt Bốn Thánh Đế mà Ta và các Ông lâu ngày phải dong ruổi, lưu chuyển như thế này. Thế nào là bốn? Thánh đế về Khổ, Thánh đế về Khổ tập, Thánh đế về Khổ diệt, Thánh đế về Con Ðường đưa đến Khổ diệt".
  • "Này các Tỷ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ".
  • Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ tập".
  • Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ diệt".
  • Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Con đường đưa đến Khổ diệt"".
  • "Này các Tỷ-kheo, Thánh đế về Khổ, cần phải liễu tri.
  • Thánh đế về Khổ tập cần phải đoạn tận.
  • Thánh đế về Khổ diệt cần phải chứng ngộ.
  • Thánh đế về Con đường đưa đến Khổ diệt cần phải tu tập".

(trích Kinh Tương Ưng Bộ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Popular Posts

Monday, August 17, 2015

SN 55.37 – Kinh Mahānāma [Tam Quy - Người Cư Sĩ]

SN 55.37 – Kinh Mahānāma: Mahānāmasuttaṃ (2780)

1. Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, tại Kapilavatthu, trong khu vườn cây bàng.
2. Rồi họ Thích Mahānāma đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên.
3. Ngồi xuống một bên, họ Thích Mahānāma bạch Thế Tôn:
- Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là người cư-sĩ?
- Ai quy y Phật, này Mahānāma, quy y Pháp, quy y chúng Tăng. Cho đến như vậy, này Mahānāma, là người cư-sĩ.
4. - Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là người cư-sĩ đầy đủ giới?
- Này Mahānāma,
1)    người cư-sĩ từ bỏ sát sanh,
2)    từ bỏ lấy của không cho,
3)    từ bỏ tà hạnh trong các dục,
4)    từ bỏ nói láo,
5)    từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu.
Cho đến như vậy, này Mahānāma, là người cư-sĩ đầy đủ giới.
5. - Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là người cư-sĩ đầy đủ tín?
- Ở đây, này Mahānāma, người cư-sĩ có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai:
"Ðây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn".
Cho đến như vậy, này Mahānāma, là người cư-sĩ đầy đủ tín.
6. - Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn là người cư-sĩ đầy đủ lòng bố thí?
- Ở đây, này Mahānāma, người cư-sĩ trú ở gia đình,
1)    tâm thoát khỏi cấu uế của xan tham,
2)    bố thí dễ dàng,
3)    bàn tay rộng mở,
4)    thích thú từ bỏ,
5)    đáp ứng điều yêu cầu,
6)    thích chú chia sẻ vật bố thí.
Cho đến như vậy, này Mahānāma, là người cư-sĩ đầy đủ bố thí.
7. - Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là người cư-sĩ đầy đủ trí tuệ?
- Ở đây, này Mahānāma,
1)    người cư-sĩ có trí tuệ,
2)    thành tựu trí tuệ về sanh diệt (các pháp),
3)    trí tuệ các bậc Thánh thể nhập (các pháp), đưa đến chơn chánh đoạn tận khổ đau.
Cho đến như vậy, này Mahānāma, là người cư-sĩ đầy đủ trí tuệ.

No comments: