NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMASAMBUDDHASA

Chánh Pháp (Phật Pháp)

Chánh Pháp mà đức Thế Tôn đã khéo thuyết giảng"thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu".

Chánh Pháp ấy là Bốn Thánh Đế và sự tu tập chân chánh là sự thực hành con đường Thánh Đạo Tám Ngành (còn được gọi là: Bát Chánh Đạo, hay Bát Thánh Đạo): Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định; y chỉ viễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ đoạn diệt, y chỉ từ bỏ; là con đường duy nhất đưa đến đoạn tận Tham Sân Si, chấm dứt khổ đau, chấm dứt sanh tử luân hồi, chứng ngộ Niết Bàn.

Chúng ta hãy thường xuyên ôn tập và ghi nhớ lời dạy sau đây của đức Phật để tự nhắc mình luôn tinh tấn tu tập Thánh Đạo Tám Ngành:

  • "Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc".
  • "Này các Tỷ-kheo, do không giác ngộ, do không thông đạt Bốn Thánh Đế mà Ta và các Ông lâu ngày phải dong ruổi, lưu chuyển như thế này. Thế nào là bốn? Thánh đế về Khổ, Thánh đế về Khổ tập, Thánh đế về Khổ diệt, Thánh đế về Con Ðường đưa đến Khổ diệt".
  • "Này các Tỷ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ".
  • Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ tập".
  • Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ diệt".
  • Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Con đường đưa đến Khổ diệt"".
  • "Này các Tỷ-kheo, Thánh đế về Khổ, cần phải liễu tri.
  • Thánh đế về Khổ tập cần phải đoạn tận.
  • Thánh đế về Khổ diệt cần phải chứng ngộ.
  • Thánh đế về Con đường đưa đến Khổ diệt cần phải tu tập".

(trích Kinh Tương Ưng Bộ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Popular Posts

Tuesday, August 11, 2015

SN 35.120 - Kinh Sāriputta (hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống, chú tâm tỉnh giác)

SN 35.120 - (35. 3. 2. 7) Sāriputta: Sāriputtasaddhivihārikasuttaṃ (120) [KTƯ-04. Chương 35. Tương Ưng Sáu Xứ]


1. Một thời Tôn-giả Sāriputta trú ở Sāvatthī, tại Jetanvana, vườn ông Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Ðộc).
2. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Tôn-giả Sāriputta; sau khi đến, nói lên với Tôn-giả Sāriputta những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liền ngồi xuống một bên.
3. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy nói với Tôn-giả Sāriputta:
- Tỷ-kheo đồng trú, thưa Tôn-giả Sāriputta, đã từ bỏ học pháp và hoàn tục.
4. - Này Hiền-giả, như vậy xảy đến cho vị nào
1)      không hộ trì các căn,
2)      không tiết độ trong ăn uống,
3)      không chú tâm tỉnh giác.
Cho đến trọn đời, vị ấy có thể tiếp tục đời sống Phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh, sự việc như vậy không xảy ra.
5. Này Hiền-giả, một Tỷ-kheo
1)      hộ trì các căn,
2)      tiết độ trong ăn uống,
3)      chú tâm tỉnh giác
cho đến trọn đời, vị ấy có thể tiếp tục đời sống Phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh, sự việc như vậy có xảy ra.
6. Và này Hiền-giả, thế nào là hộ trì các căn?
1)      Này Hiền-giả, khi mắt thấy sắc, Tỷ-kheo không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì đó nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo tự chế ngự những nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn.
1)      Khi tai nghe tiếng...;
2)      mũi ngửi hương...;
3)      lưỡi nếm vị...;
4)      thân cảm xúc...;
5)      ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì đó ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo tự chế ngự những nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn.
Như vậy, này Hiền-giả, là sự hộ trì các căn.
7. Này Hiền-giả, thế nào là tiết độ trong ăn uống?
Ở đây, này Hiền-giả, Tỷ-kheo
1)      như lý giác sát thọ dụng các món ăn.
2)      Không phải để vui đùa,
3)      không phải để đam mê,
4)      không phải để trang sức,
5)      không phải để tự mình làm đẹp mình,
6)      mà chỉ để thân này được duy trì và được bảo dưỡng,
7)      để thân này khỏi bị thương hại,
8)      để hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: "Như vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn".
Như vậy, này Hiền-giả, là tiết độ trong ăn uống.
8. Và này Hiền-giả, như thế nào là chú tâm tỉnh giác?
Ở đây, này Hiền-giả, Tỷ-kheo
1)      ban ngày trong khi đi kinh hành và ngồi, tâm gột sạch các pháp triền cái.
2)      Ban đêm trong canh một, trong khi vị ấy đi kinh hành và ngồi, tâm gột sạch các pháp triền cái.
3)      Ban đêm trong canh giữa, vị ấy nằm phía hông bên hữu, trong tư thế con sư tử, chân này đặt trên chân kia, chánh niệm tỉnh giác, tác ý đến lúc ngồi dậy.
4)      Ban đêm trong canh cuối, khi vị ấy đi kinh hành và trong khi ngồi, tâm gột sạch khỏi các pháp triền cái.
Như vậy, này Hiền-giả, là chú tâm tỉnh giác.
9. Do vậy, này Hiền-giả, cần phải học tập như sau: "Chúng tôi sẽ hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống, chú tâm tỉnh giác".

Như vậy, này Hiền-giả, ông cần phải học tập.

No comments: