NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMASAMBUDDHASA

Chánh Pháp (Phật Pháp)

Chánh Pháp mà đức Thế Tôn đã khéo thuyết giảng"thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu".

Chánh Pháp ấy là Bốn Thánh Đế và sự tu tập chân chánh là sự thực hành con đường Thánh Đạo Tám Ngành (còn được gọi là: Bát Chánh Đạo, hay Bát Thánh Đạo): Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định; y chỉ viễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ đoạn diệt, y chỉ từ bỏ; là con đường duy nhất đưa đến đoạn tận Tham Sân Si, chấm dứt khổ đau, chấm dứt sanh tử luân hồi, chứng ngộ Niết Bàn.

Chúng ta hãy thường xuyên ôn tập và ghi nhớ lời dạy sau đây của đức Phật để tự nhắc mình luôn tinh tấn tu tập Thánh Đạo Tám Ngành:

  • "Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc".
  • "Này các Tỷ-kheo, do không giác ngộ, do không thông đạt Bốn Thánh Đế mà Ta và các Ông lâu ngày phải dong ruổi, lưu chuyển như thế này. Thế nào là bốn? Thánh đế về Khổ, Thánh đế về Khổ tập, Thánh đế về Khổ diệt, Thánh đế về Con Ðường đưa đến Khổ diệt".
  • "Này các Tỷ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ".
  • Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ tập".
  • Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ diệt".
  • Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Con đường đưa đến Khổ diệt"".
  • "Này các Tỷ-kheo, Thánh đế về Khổ, cần phải liễu tri.
  • Thánh đế về Khổ tập cần phải đoạn tận.
  • Thánh đế về Khổ diệt cần phải chứng ngộ.
  • Thánh đế về Con đường đưa đến Khổ diệt cần phải tu tập".

(trích Kinh Tương Ưng Bộ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Popular Posts

Saturday, August 22, 2015

SN 45.39 – Kinh Phạm Hạnh (Thế nào là Phạm hạnh, Quả Phạm hạnh?)

SN 45.39 – Kinh Phạm Hạnh (1):
Paṭhamabrahmacariyasuttaṃ

1. Tại Sāvatthī.
2. - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông về Phạm hạnh và quả Phạm hạnh. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng.
3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Phạm hạnh?
Chính là Thánh đạo Tám ngành này, tức là
1)     Chánh tri kiến,
2)     Chánh tư duy,
3)     Chánh ngữ,
4)     Chánh nghiệp,
5)     Chánh mạng,
6)     Chánh tinh tấn,
7)     Chánh niệm,
8)     Chánh định.
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Phạm hạnh.
4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là quả Phạm hạnh?
1)     Dự lưu quả,
2)     Nhất lai quả,
3)     Bất lai quả,
4)     A-la-hán quả.

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là quả Phạm hạnh. 

No comments: