NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMASAMBUDDHASA

Chánh Pháp (Phật Pháp)

Chánh Pháp mà đức Thế Tôn đã khéo thuyết giảng"thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu".

Chánh Pháp ấy là Bốn Thánh Đế và sự tu tập chân chánh là sự thực hành con đường Thánh Đạo Tám Ngành (còn được gọi là: Bát Chánh Đạo, hay Bát Thánh Đạo): Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định; y chỉ viễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ đoạn diệt, y chỉ từ bỏ; là con đường duy nhất đưa đến đoạn tận Tham Sân Si, chấm dứt khổ đau, chấm dứt sanh tử luân hồi, chứng ngộ Niết Bàn.

Chúng ta hãy thường xuyên ôn tập và ghi nhớ lời dạy sau đây của đức Phật để tự nhắc mình luôn tinh tấn tu tập Thánh Đạo Tám Ngành:

  • "Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc".
  • "Này các Tỷ-kheo, do không giác ngộ, do không thông đạt Bốn Thánh Đế mà Ta và các Ông lâu ngày phải dong ruổi, lưu chuyển như thế này. Thế nào là bốn? Thánh đế về Khổ, Thánh đế về Khổ tập, Thánh đế về Khổ diệt, Thánh đế về Con Ðường đưa đến Khổ diệt".
  • "Này các Tỷ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ".
  • Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ tập".
  • Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ diệt".
  • Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Con đường đưa đến Khổ diệt"".
  • "Này các Tỷ-kheo, Thánh đế về Khổ, cần phải liễu tri.
  • Thánh đế về Khổ tập cần phải đoạn tận.
  • Thánh đế về Khổ diệt cần phải chứng ngộ.
  • Thánh đế về Con đường đưa đến Khổ diệt cần phải tu tập".

(trích Kinh Tương Ưng Bộ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Popular Posts

Tuesday, August 5, 2014

SN 47.49 – Kinh Các Cảm Thọ & SN 47.50 – Kinh Các Lậu Hoặc

Mục đích của sự Tu tập Bốn Niệm Xứ
1)     Để có chánh trí như thật về Thân, Thọ, Tâm, Pháp – đối với Tỷ-kheo mới tu; để liễu tri về Thân, Thọ, Tâm, Pháp – đối với Tỷ-kheo hữu học; để ly hệ phược với Thân, Thọ, Tâm, Pháp – đối với Tỷ-kheo A-la-hán (SN 47.4 – Kinh Sālā: Sālāsuttaṃ [KTƯ-05]).
2)    Cứu cánh của sự tu tập Bốn Niệm Xứ: Sự chứng ngộ bất tử. (SN 47.37 – Kinh Ước Muốn: Chandasuttaṃ [KTƯ-05], SN 47.38 – Kinh Liễu Tri: Pariññātasuttaṃ [KTƯ-05]).
3)    Để liễu tri Ba Cảm Thọ (SN 47.49 – Kinh Các Cảm Thọ: Vedanāsuttaṃ [KTƯ-05]) và để đoạn tận Ba Lậu Hoặc (SN 47.50 – Kinh Các Lậu Hoặc: Āsavasuttaṃ [KTƯ-05]).
4)    Để chơn chánh đoạn tận Khổ đau: Với những ai, này các Tỷ-kheo, Bốn niệm xứ này được thực hành, đối với những người ấy, cũng được thực hành là Thánh đạo đưa đến chơn chánh đoạn diệt khổ đa (SN 47.33 – Kinh Thối Thất: Viraddhasuttaṃ [KTƯ-05]).

SN 47.49 – Kinh Các Cảm Thọ: Vedanāsuttaṃ [KTƯ-05]
1. Tại Sāvatthī.
2. - Này các Tỷ-kheo, có ba thọ này. Thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, phi khổ phi lạc thọ. Này các Tỷ-kheo, đây là ba thọ.
3. Vì muốn liễu tri ba thọ này, này các Tỷ-kheo, Bốn niệm xứ cần phải tu tập. Thế nào là bốn?
4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; trú, sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; trú, sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; trú, sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời.
5. Chính để liễu tri ba cảm thọ này, này các Tỷ-kheo, Bốn niệm xứ này cần phải tu tập.
 ------------------------------------------------------------------------

SN 47.50 – Kinh Các Lậu Hoặc: Āsavasuttaṃ [KTƯ-05]

1. Tại Sāvatthī.
2. - Có ba lậu hoặc, này các Tỷ-kheo. Thế nào là ba? Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Này các Tỷ-kheo, đây là ba lậu hoặc.
3. Chính để đoạn tận ba lậu hoặc này, này các Tỷ-kheo, Bốn niệm xứ này cần phải tu tập. Thế nào là bốn?
4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; trú, sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; trú, sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; trú, sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời.

5. Chính để đoạn tận ba lậu hoặc này, này các Tỷ-kheo, Bốn niệm xứ này cần phải được tu tập.

No comments: