NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMASAMBUDDHASA

Chánh Pháp (Phật Pháp)

Chánh Pháp mà đức Thế Tôn đã khéo thuyết giảng"thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu".

Chánh Pháp ấy là Bốn Thánh Đế và sự tu tập chân chánh là sự thực hành con đường Thánh Đạo Tám Ngành (còn được gọi là: Bát Chánh Đạo, hay Bát Thánh Đạo): Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định; y chỉ viễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ đoạn diệt, y chỉ từ bỏ; là con đường duy nhất đưa đến đoạn tận Tham Sân Si, chấm dứt khổ đau, chấm dứt sanh tử luân hồi, chứng ngộ Niết Bàn.

Chúng ta hãy thường xuyên ôn tập và ghi nhớ lời dạy sau đây của đức Phật để tự nhắc mình luôn tinh tấn tu tập Thánh Đạo Tám Ngành:

  • "Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc".
  • "Này các Tỷ-kheo, do không giác ngộ, do không thông đạt Bốn Thánh Đế mà Ta và các Ông lâu ngày phải dong ruổi, lưu chuyển như thế này. Thế nào là bốn? Thánh đế về Khổ, Thánh đế về Khổ tập, Thánh đế về Khổ diệt, Thánh đế về Con Ðường đưa đến Khổ diệt".
  • "Này các Tỷ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ".
  • Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ tập".
  • Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ diệt".
  • Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Con đường đưa đến Khổ diệt"".
  • "Này các Tỷ-kheo, Thánh đế về Khổ, cần phải liễu tri.
  • Thánh đế về Khổ tập cần phải đoạn tận.
  • Thánh đế về Khổ diệt cần phải chứng ngộ.
  • Thánh đế về Con đường đưa đến Khổ diệt cần phải tu tập".

(trích Kinh Tương Ưng Bộ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Popular Posts

Monday, August 4, 2014

Mục lục Bốn Niệm Xứ

Mục lục Bốn Niệm Xứ 
(bắt đầu ngày 04 tháng 08 năm 2014, liên tục cập nhật) 


1.   Thế nào là Niệm Xứ, thế nào là Tu tập Bốn Niệm Xứ, thế nào là Đạo lộ đưa đến sự tu tập Bốn Niệm Xứ?
(47. 4. 10) Kinh Phân Biệt: Vibhaṅgasuttaṃ (1218 - Kinh Tương Ưng)
2.    Mục đích của sự tu tập Bốn Niệm Xứ
2.1      Để có chánh trí như thật về Thân, Thọ, Tâm, Pháp – đối với Tỷ-kheo mới tu; để liễu tri về Thân, Thọ, Tâm, Pháp – đối với Tỷ-kheo hữu học; để ly hệ phược với Thân, Thọ, Tâm, Pháp - đối với Tỷ-kheo A-la-hán)
(47. 1. 4) Kinh Sālā: Sālāsuttaṃ (1182 - Kinh Tương Ưng)
2.2      Cứu cánh của sự tu tập Bốn Niệm Xứ: Sự chứng ngộ bất tử
(47. 4. 7) Kinh Ước Muốn: Chandasuttaṃ (1215 - Kinh Tương Ưng)
(47. 4. 8) Kinh Liễu Tri: Pariññātasuttaṃ (1216 - Kinh Tương Ưng)
2.3      Để liễu tri Ba Cảm Thọ và để đoạn tận Ba Lậu Hoặc
(47. 5. 9) Kinh Các Cảm Thọ: Vedanāsuttaṃ (1227 - Kinh Tương Ưng)
(47. 5. 10) Kinh Các Lậu Hoặc: Āsavasuttaṃ (1228 - Kinh Tương Ưng)
2.4      Để chơn chánh đoạn tận Khổ đau: “Với những ai, này các Tỷ-kheo, Bốn niệm xứ này được thực hành, đối với những người ấy, cũng được thực hành là Thánh đạo đưa đến chơn chánh đoạn diệt khổ đau.
(47. 4. 3) Kinh Thối Thất: Viraddhasuttaṃ (1211 - Kinh Tương Ưng)
3.    Việc cần làm trước khi tu tập Bốn Niệm Xứ
3.1      Hãy làm cho thanh tịnh căn bản trong các thiện pháp: sống hộ trì với sự hộ trì của Giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và thực hành các học giới
(47. 5. 6) Kinh Pātimokkha: Pātimokkhasuttaṃ (1224 - Kinh Tương Ưng)
3.2      Hãy làm cho thanh tịnh những căn bản trong các thiện pháp: đoạn tận thân-khẩu-ý ác hành, tu tập thân-khẩu-ý thiện hành
(47. 5. 7) Kinh Ác Hành: Duccaritasuttaṃ (1225 - Kinh Tương Ưng)
3.3      Gột sạch hai pháp cơ bản về các thiện pháp: được giới khéo thanh tịnh và tri kiến chánh trực
(47. 1. 3) Kinh  Tỷ-kheo: Bhikkhusuttaṃ (1181 - Kinh Tương Ưng)
4.   Ba điều quan trọng cần lưu ý khi tu  tập Bốn Niệm Xứ
4.1      Không được phóng tâm hướng ngoại khi tu tập Bốn Niệm Xứ
(47. 2. 10) Kinh Mỹ Nhân Quốc Ðộ: Janapadakalyāṇīsuttaṃ (1198 - Kinh Tương Ưng)
4.2      Cần biết tu tập về Hướng Tâm và tu tập Không Hướng Tâm
47. 1. 10) Kinh Trú Xứ Tỷ-kheo-ni: Bhikkhunūpassayasuttaṃ (1188 - Kinh Tương Ưng)
4.3      Cần biết về Tướng Tâm (người khéo và không khéo trong việc tu tập Bốn Niệm Xứ)
(47. 1. 8) Kinh Người Ðầu Bếp: Sūdasuttaṃ (1186 - Kinh Tương Ưng)
5.  Thế nào là Chánh Niệm và Tỉnh Giác
(47. 1. 2) Kinh Chánh niệm: Satisuttaṃ (1180 - Kinh Tương Ưng)
(47. 4. 5) Kinh Niệm: Satisuttaṃ (1213 - Kinh Tương Ưng)
6.  Thế nào là sự tập khởi và đoạn diệt của Bốn Niệm Xứ (món ăn-thân, xúc-thọ, danh sắc-tâm, tác ý-pháp)
(47. 5. 2) Kinh Tập Khởi: Samudayasuttaṃ (1220 - Kinh Tương Ưng)
7.   Khả năng tu tập Bốn Niệm Xứ
(47. 3. 6) Kinh Một Phần: Padesasuttaṃ (1204 - Kinh Tương Ưng)
(47. 3. 7) Kinh Hoàn Toàn: Samattasuttaṃ (1205 - Kinh Tương Ưng)
8.   Lợi ích của Thân hành niệm (Thân Niệm Xứ)
Kinh Thân Hành Niệm (Kāyagatāsatisutta)- Kinh Trung Bộ số 119
9.   Phụ lục
9.1      Hành tướng Tâm
(10. 2. 1. 1) Tâm Của Mình (1): Sacittasuttaṃ (Kinh Tăng Chi Bộ)
(10. 2. 1. 2) Tâm Của Mình (2): Sāriputtasuttaṃ (Kinh Tăng Chi Bộ)
9.2      Tăng Thượng Tuệ Quán
(10. 2. 1. 4) Tịnh Chỉ: Samathasuttaṃ (Kinh Tăng Chi Bộ - tập 6)


No comments: