NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMASAMBUDDHASA

Chánh Pháp (Phật Pháp)

Chánh Pháp mà đức Thế Tôn đã khéo thuyết giảng"thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu".

Chánh Pháp ấy là Bốn Thánh Đế và sự tu tập chân chánh là sự thực hành con đường Thánh Đạo Tám Ngành (còn được gọi là: Bát Chánh Đạo, hay Bát Thánh Đạo): Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định; y chỉ viễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ đoạn diệt, y chỉ từ bỏ; là con đường duy nhất đưa đến đoạn tận Tham Sân Si, chấm dứt khổ đau, chấm dứt sanh tử luân hồi, chứng ngộ Niết Bàn.

Chúng ta hãy thường xuyên ôn tập và ghi nhớ lời dạy sau đây của đức Phật để tự nhắc mình luôn tinh tấn tu tập Thánh Đạo Tám Ngành:

  • "Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc".
  • "Này các Tỷ-kheo, do không giác ngộ, do không thông đạt Bốn Thánh Đế mà Ta và các Ông lâu ngày phải dong ruổi, lưu chuyển như thế này. Thế nào là bốn? Thánh đế về Khổ, Thánh đế về Khổ tập, Thánh đế về Khổ diệt, Thánh đế về Con Ðường đưa đến Khổ diệt".
  • "Này các Tỷ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ".
  • Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ tập".
  • Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ diệt".
  • Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Con đường đưa đến Khổ diệt"".
  • "Này các Tỷ-kheo, Thánh đế về Khổ, cần phải liễu tri.
  • Thánh đế về Khổ tập cần phải đoạn tận.
  • Thánh đế về Khổ diệt cần phải chứng ngộ.
  • Thánh đế về Con đường đưa đến Khổ diệt cần phải tu tập".

(trích Kinh Tương Ưng Bộ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Popular Posts

Monday, February 8, 2016

AN 8.25 Kinh Thích Tử Mahānāma

AN 8.25 Kinh Thích Tử Mahānāma: Mahānāmasuttaṃ (Kinh Tăng Chi, Chương Tám Pháp)
1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka, tại Kapilavatthu, ở khu vườn Nigrodha.
2. Rồi Thích tử Mahānāma đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.
3. Ngồi xuống một bên, Thích tử Mahānāma bạch Thế Tôn:
- Bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào là người nam cư-sĩ?
- Này Mahānāma, khi nào quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng Tăng, cho đến như vậy, này Mahānāma, là người nam cư-sĩ.
4. - Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là người nam cư-sĩ giữ giới?
- Này, Mahānāma, khi nào người nam cư-sĩ từ bỏ sát sanh; từ bỏ lấy của không cho; từ bỏ tà hạnh trong các dục; từ bỏ nói láo; từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, cho đến như vậy, là người nam cư-sĩ giữ giới.
5. - Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là người nam cư-sĩ thực hành, vì tư lợi chứ không vì lợi tha?
- Này Mahānāma,
1)     khi nào nam cư-sĩ thành tựu lòng tin cho mình, không có khích lệ người khác thành tựu lòng tin;
2)     thành tựu giữ giới cho mình, không có khích lệ người khác thành tựu giữ giới;
3)     thành tựu bố thí cho mình, không khích lệ người khác thành tựu bố thí;
4)     muốn tự mình đi đến yết kiến các Tỷ-kheo, không có khích lệ người khác đi đến yết kiến các Tỷ kheo;
5)     chỉ tự mình muốn nghe diệu pháp, không khích lệ người khác nghe diệu pháp;
6)     tự mình thọ trì những pháp đã được nghe, không khích lệ người khác thọ trì những pháp đã được nghe;
7)     tự mình suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp đã thọ trì, không khích lệ người khác suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp đã thọ trì;
8)     sau khi tự mình biết nghĩa, biết pháp, thực hiện tùy pháp, đúng Chánh pháp, không khích lệ người khác thực hiện tùy pháp, đúng Chánh pháp.
Cho đến như vậy, này Mahānāma, là nam cư-sĩ thực hành vì tự lợi, không phải vì lợi tha.
6. - Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là nam cư-sĩ thực hành vừa tự lợi, vừa lợi tha?
- Này Mahānāma,
1)     khi nào nam cư-sĩ tự mình thành tựu lòng tin và khích lệ người khác thành tựu lòng tin;
2)     khi nào tự mình giữ giới và khích lệ người khác giữ giới;
3)     khi nào tự mình bố thí và khích lệ người khác bố thí;
4)     khi nào tự mình muốn đi đến yết kiến các Tỷ-kheo và khích lệ người khác đi đến yết kiến các Tỷ-kheo;
5)     khi nào tự mình muốn nghe diệu pháp và khích lệ người khác nghe diệu pháp;
6)     khi nào tự mình thọ trì những pháp đã được nghe và khích lệ người khác thọ trì những pháp đã được nghe;
7)     khi nào tự mình suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp đã thọ trì và khích lệ người khác suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp đã thọ trì;
8)     sau khi tự mình biết nghĩa, biết pháp, thực hiện tùy pháp, đúng Chánh pháp, khích lệ người khác sau khi biết nghĩa, biết pháp, thực hiện tùy pháp, đúng Chánh pháp.
Cho đến như vậy, này Mahānāma, là nam cư-sĩ thực hành vì tự lợi và lợi tha.


No comments: